Lựa chọn

 Danh mục khóa học
 Chi tiết khóa học
DBDC002: Giám sát phục vụ ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương
Giáo viên:
Ngày bắt đầu: 12.05.11
Ngày kết thúc: 12.05.12
Đăng ký: Tự do
Số ngày nhắc nhở: 7 (Ngày)
Số thành viên: 8
Phí đăng ký: 0
Đăng ký: Bạn chưa đăng nhập

Chuyên đề: Giám sát phục vụ ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Chào mừng quý vị Đại biểu đến với Chuyên đề "Giám sát phục vụ ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương" do Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thực hiện dưới hình thức bồi dưỡng từ xa. 

Chuyên đề này có mục tiêu trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để đại biểu Hội đồng Nhân dân và những cán bộ, công chức trực tiếp giúp việc cho Hội đồng Nhân dân thực hiện đúng và hiệu quả những hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chuyên đề này cũng cập nhật các thông tin về quyền giám sát của Hội đồng nhân dân, mục đích, yêu cầu và và kỹ năng thực hiện các phương thức hoạt động giám sát chủ yếu của Hội đồng nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Cấu trúc nội dung