Lựa chọn

 Danh mục khóa học
 Chi tiết khóa học
DBDC001: Phân tích chính sách tài chính
Giáo viên:
Ngày bắt đầu: 11.05.11
Ngày kết thúc: 12.05.12
Đăng ký: Tự do
Số ngày nhắc nhở: 7 (Ngày)
Số thành viên: 8
Phí đăng ký: 0
Đăng ký: Bạn chưa đăng nhập

Chuyên đề: Phân tích chính sách tài chính

Chào mừng quý vị Đại biểu đến với Chuyên đề "Giám sát phục vụ ra quyết định về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương" do Trung tâm Bồi dưỡng Đại biểu dân cử thực hiện dưới hình thức bồi dưỡng từ xa. 

Mục đích của chuyên đề này nhằm cung cấp những thông tin và những hiểu biết cơ bản về chính sách tài chính và chính sách ngân sách nhà nước. Khi phân tích chính sách tài chính, ngân sách nhà nước đặt trong mối quan hệ với chính sách, yêu cầu của kinh tế vĩ mô, tuân thủ những quy tắc của chính sách tàì chính-tiền tệ ... Từ đó, làm rõ hơn nội dung phân tích chính sách tài chính, chính sách ngân sách trên cơ sở báo cáo dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách nhà nước...


Cấu trúc nội dung