Lựa chọn

 Danh mục khóa học
 Chi tiết khóa học
TN0010: Tin học văn phòng cơ bản
Giáo viên: teacher
Ngày bắt đầu: 29.09.10
Ngày kết thúc: 29.09.11
Đăng ký: Tự do
Số ngày nhắc nhở: 7 (Ngày)
Số thành viên: 8
Phí đăng ký: 0
Đăng ký: Bạn chưa đăng nhập
Khóa học tin học văn phòng cơ bản bao gồm các nội dung sau:
- Word
- PowerPoint
- Excel
- Outlook

Cấu trúc nội dung